Webkoderiet – Generelle samhandelsbetingelser

Betingelser pr. 24. oktober 2023

 

Priser
Prisændringer vil blive varslet mindst 30 dage i forvejen på vor website www.webkoderiet.dk/samhandelsbetingelser – Webkoderiet vil dog, for så vidt muligt også informere om op- og nedjusteringer af priser via e-mail.
Sker der moms-, afgiftsændringer eller lignende fra offentlige instanser eller 3.-part, som Webkoderiet ikke har indflydelse på, forbeholder Webkoderiet sig ret til at ændre priserne med øjeblikkelig virkning.

 

Kundeoplysninger
Ved samhandel med Webkoderiet, oplyser kunden bl.a. navn, adresse, e-mail, CVR-nummer og telefonnummer. Disse informationer bruges til alle former for kontakt til kunden, og kunden er selv ansvarlig for at Webkoderiet altid har de korrekte informationer.
Kunden er også selv ansvarlig for de ulemper det kan medføre hvis visse informationer er ukorrekte.
Alle oplysninger vil naturligvis blive behandlet fortroligt og hverken videregives eller sælges til 3.- part.

 

Personlige oplysninger
Alle følsomme personlige oplysninger udleveret til Webkoderiet, vil blive opbevaret i en tilstand, sikret bedst muligt imod utilsigtet og uautoriseret adgang.
Det er også indskrænket hvilke personer hos Webkoderiet, som kan se disse oplysninger.
Oplysningerne videregives ikke til 3.-part med mindre dette kræves i forbindelse med præcis identificering af kunden. Eller med mindre restslige instanser kræver dette.
Oplysningerne hverken videregives eller sælges i forbindelse med markedsføring.

 

Nyhedsbrev
Webkoderiet videregiver personoplysninger til Mailchimp, som er den tjeneste vi bruger til udsendelse af nyhedsbreve. Oplysningerne bliver udelukkende anvendt til udsendelse af nyhedsbreve og videregives ikke til andre.
Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet. Det gøres ved at trykke på linket i bunden af nyhedsbrevet. Du kan også vælge at sende en mail til info@webkoderiet.dk, hvor vi derefter vil afmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Support
Webkoderiet yder den hjælp og support, som er oplyst under de specificerede betingelser, gældende for den valgte CMS-aftale. Såfremt intet andet er oplyst eller der ikke findes nogen specificerede betingelser i forbindelse med aftalen, yder Webkoderiet support i den udstrækning det findes rimeligt.
Såfremt der skulle opstå brug for support uden for vores almindelige telefontid, vil dette altid blive takseret efter den gældende prisliste.
Opstår brugen for support, i forbindelse med en mangel eller driftsforstyrrelser forårsaget af Webkoderiet eller vores valgte CMS-udbyder, er det gratis at benytte vores support, også uden for vores almindelige åbningstid. Dog vil denne gratis support være begrænset til den enkelte mangel / driftsforstyrrelser, og løsning af denne kan ved enkeltstående tilfælde udskydes til almindelig åbningstid.

 

Betaling
Ved oprettelse af kundeforhold faktureres løsninger som udgangspunkt forud. Dog kan der i forbindelse med specifikt oplyst ved eksempelvis skriftlige tilbud tilbydes andre betalingsløsninger.
Ved betaling, efter den på fakturaen angivne betalingsfrist, forbeholder Webkoderiet sig ret til at udsende 1. rykkerskrivelse med et rykkergebyr på kr. 100,-.
Ved fortsat manglende betaling udsendes 2. rykkerskrivelse hvorpå der påføres endnu et rykkergebyr på kr. 100,-.
Ved udskrivning af 2. rykkerskrivelse forbeholder Webkoderiet sig retten til at lukke for en eller flere af de af CMS-leverede ydelser. Genåbning af ydelser kan herefter medføre et gebyr på kr. 1.200,-.
Har indbetaling stadig ikke fundet sted, inden den 2. betalingspåmindelse oplyste betalingsfrist, forbeholder Webkoderiet sig ret til at overgive sagen til retslig inkasso.
Indbetales beløbet kun delvist eller uden påmindelsesgebyrer, uden forudgående aftale med Webkoderiet, betragtes betalingen af fakturaen som værende i restance og vil således følge ovenstående procedure indtil det fulde beløb er betalt.
Genfakturering sker automatisk med mindre en aftale er opsagt.

 

Fortrydelsesret
Fortrydelsesret på bestilte domæner omfatter ikke fortrydelsesret, da dette er unikke produkter købt på din foranledning af 3.-part.
Virksomheder med tilknyttet CVR-nummer har op til 8 dages fortrydelsesret ved køb af webhotel og CMS-aftaler efter bestillingsdato.
Private kan dog fortryde sit køb af webhotel og lignende services i op til 14 dage efter bestillingsdato, herefter er din ordre bindende (Forbrugeraftalelovens kapitel 4 §12 -fortrydelsesret ved fjernsalg).

 

Opsigelse
Enhver web-aftale kan opsiges gældende til udgangen af måneden pr. mail til info@webkoderiet.dk – hvor Webkoderiet vil bekræfte modtagelsen senest 3 arbejdsdage fra modtagelsen. Modtages bekræftelsen ikke inden for anførte arbejdsdage, skal kunden kontakte Webkoderiet herom pr. telefon 27 87 67 22 ellers ses opsigelsen ikke for gældende.
Uden opsigelse genfaktureres aftalen automatisk, for den på aftalen, valgte periode.

 

Driftssikkerhed
Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder Webkoderiet sig ret til at begrænse og/eller indskrænke anvendelsesmuligheder i tilfælde, hvor dette kan have indflydelse på drift og sikkerhed. Webkoderiet forbeholder sig til enhver tid retten til at skaffe sig adgang til kundens data som er placeret hos Webkoderiet. Alt kendskab til data vil blive behandlet fortroligt. Skulle adgang til en kundes data være umulig, eller uhensigtsmæssig besværlig, forbeholder Webkoderiet sig retten til at lukke for/afbryde/deaktivere kundens produkt eller ydelse, såfremt dette vurderes at være nødvendigt for at sikre driftsstabilitet.
Enhver anden form for adgang til kundens data kræver en kundeaccept eller en dommerkendelse, både for Webkoderiet og alle andre.

 

Indhold / brug
Der er fra Webkoderiet ingen begrænsninger for hvad et af Webkoderiet leveret produkt eller ydelse må bruges til eller indeholde. Dog kræver vi at indhold og brug overholder den gældende danske lovgivning. Samt at der overholdes enhver gældende lovgivning i eventuelle andre brugslande.
Det er til enhver tid kundens pligt og ansvar at indhold og brug af ydelser og produkter leveret fra Webkoderiet overholder de gældende lovgivninger, og undladelse af dette, såvel bevidst om ubevidst, kan resultere i afbrydelse af service eller ydelse uden kompensation.

 

Ansvar
Webkoderiet påtager sig intet ansvar for tab af data og software, driftsforstyrrelser og manglende adgang til internettet / informationer, tabt arbejdsfortjeneste o. lign. i forbindelse med benyttelse af CMS-abonnement, service eller ydelse.
Webkoderiet påtager sig intet ansvar for dette uanset hvilken forhold det skyldes, eksempelvis kan nævnes systemnedbrud og andre forhold både hos Webkoderiet eller 3. part, force majeure, strejke og lockout. Endvidere påtager Webkoderiet sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til data.
Ethvert krav til Webkoderiet om erstatning kan aldrig overstige prisen for det hos Webkoderiet købte produkt eller ydelse.

 

Tvister
Tvister og tvivlstilfælde, som opstår mellem kunden og Webkoderiet, og som skal afgøres af en domstol, skal foregå ved retten i Odense, Danmark.

 

Ændring af vilkår
Alle kunde- og betalingsvilkår kan af Webkoderiet ændres med 30 dages varsel.
Webkoderiet forbeholder sig ret til at ændre kunde- og betalingsvilkår med øjeblikkelig virkning, såfremt ændringen skyldes forhold, som Webkoderiet ikke har indflydelse på, eksempelvis lovgivningsmæssige ændringer.
Al materiale og information som tilhører Webkoderiet må kun bruges eller kopieres med særlig tilladelse fra Webkoderiet samt mod udtrykkelig henvisning.
Alle priser nævnt i vore forretningsbetingelser, er ekskl. moms. og i danske kroner med mindre andet er angivet.
Der tages forbehold for taste- og trykfejl.